הפרטים שלי
ברוך הבא : פרטי משתמש
שם משתמש :
סיסמא : כניסה / הרשמה
הגדרות אישיות
כרטיס אישי
מסרים אישיים

יש לכם רעיון לשיפור האתר?
שלחו לנו אותו כעת
ונבחן אותו בהקדם

תנאי שימוש - אתר Wplay

תנאי השימוש ב Wplay

 

אתר Wplay

ברוכים הבאים לאתר Wplay (להלן: "Wplay" או "האתר").

האמור בתנאי שימוש אלה מנוסח מטעמי נוחות בלשון זכר,

אולם הוא מתייחס לשני המינים בצורה שווה.

 

הסכם זה מוסדר לפי חוקי מדינת ישראל.

 

אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר

ותכניו מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלה.

 

בתקנון זה: "תכנים"  כתבות, סקירות, נתונים, ידיעות, ניתוחים,

תכנים, הערכות, בטקסט, בתמונות ו/או בקול, שיועמדו לרשות

הגולשים באתר, וכן בכל אמצעי שהוא, לרבות מכשיר קצה, הקיים

כיום, או יהיה קיים בעתיד, בין אם הוא בבעלות האתר  ובין אם הוא

בבעלות צד ג', המאפשר לאתר  זכות שימוש בו.

 

תקנון זה מוסיף על יתר התקנונים הפרטניים המופיעים באתר.

במקרה של סתירות או אי התאמות בין תנאי תקנון זה לבין תנאי

התקנונים הפרטניים האמורים, יגבר האמור בתקנונים הפרטניים

על האמור בתקנון כללי זה בכל הקשור לשירותים.

 

הסכם בין המשתמש לבין Wplay.

השימוש באתר האינטרנט הזה מוצע לך כשהוא מותנה

בקבלת כל התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים במסמך

זה כלשונם.

 

השימוש באתר זה ייחשב להסכמה מצדך לכל התנאים,

ההתניות וההודעות.

 

אתר זה מכיל קישורים לאתרי אינטרנט, דפי אינטרנט

ושירותים אחרים שאינם קשורים לאתר.

 

הנך מתחייב בזה ללחוץ על הקישורים הרלוונטיים ולעיין

בתנאי השימוש וביתר התנאים וההנחיות הפזורים באתר אינטרנט זה,

ולנהוג על פי הכתוב בהם במידה שתבחר להשתמש באתר,

בעמודים או בשירותים שאותם תנאים והנחיות חלים עליהם.

 

הגבלת השימוש למטרות אישיות ולא-מסחריות בלבד

אתר אינטרנט זה נועד אך ורק לשימוש אישי ולא-מסחרי.

נאסר על המשתמש להכניס שינויים, להעתיק, להפיץ,

לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להנפיק רישיון,

ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפרטי המידע,

התוכנה, המוצרים או השירותים שמקורם באתר אינטרנט זה.

 

קישורים לאתרים אחרים

אתר זה עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם

מופעלים בידי Wplay, אלא בידי גורמים אחרים.

קישורים אלה נועדו לנוחיותך בלבד.

אין ל Wplay שליטה באתרי אינטרנט אלה, ואין היא

נושאת באחריות לתכנים המופיעים בהם.

 

אין בהכללת קישורים אלה באתרי Wplay משום אישור

לחומר המופיע בהם, ואין בהם כדי להעיד על קשר

כלשהו עם מפעילי האתרים האמורים.

 

איסור על שימוש בלתי חוקי או אסור

כתנאי לשימוש באתר אינטרנט זה, הנך מתחייב

כלפי Wplay שלא לעשות שימוש באתר אינטרנט

זה לשום מטרה בלתי חוקית, ולשום מטרה האסורה

על פי התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים במסמך זה.

 

שימוש בתוכן מקוון

והיה אם אתר אינטרנט זה מכיל שירותי לוח מודעות,

צ'אט, פורומים, קהילות ו/או כל שירות הודעות או תקשורת

אחר ו/או כל טקסט או תוכן אחר שמשולב באתר על ידי גולשים,

הנך מתחייב להשתמש בקהילות אך ורק למשלוח וקבלת הודעות

וחומר המתאימים לכל פורום נתון. כדוגמה בלבד וללא כוונת הגבלה,

 

הנך מתחייב שלא לנקוט את הפעולות הבאות בעת שימוש בקהילה:

השמצה, העלבה, הטרדה, מעקב, איום, או הפרה בכל דרך אחרת

של זכויות הזולת על פי דין (כמו למשל הזכות לפרטיות וזכות הפרסום).

 

פרסום, העלאה לרשת (upload) או הפצה של תכנים, נושאים,

שמות, חומר או מידע שיש בהם משום תועבה, ניבול פה, השמצה,

הפרה, לשון גסה, נושא מגונה או אסור על פי דין.

 

העלאת קבצים (upload) המכילים תוכנות או כל חומר אחר שחלות

עליו זכויות צדדים שלישיים כלשהם, ובכלל זאת זכויות קניין רוחני,

זכות הפרטיות, זכות הפרסום וכד',  אלא אם כן הזכויות האמורות

הן בשליטתך, או שקיבלת את כל ההרשאות הנחוצות.

 

העלאת קבצים (upload) המכילים וירוסים מחשב מכל סוג שהוא

ובכלל זאת סוס טרויאני ותולעת ו/או כל קובץ אחר העשוי לפגוע,

להזיק,  לשנות, או להעביר מידע ברשות משתמש אחר ללא ידיעתו

וללא הסכמתו, קבצים לא תקינים, או כל סוג דומה של תוכנה או תוכנית

העלולים לגרום נזק או לפגום בפעולתו של מחשב אחר.

 

פרסום או הצעת מכר של טובין או שירותים למטרות מסחריות.

עריכת או העברת סקרים, תחרויות, משחקי פירמידה או מכתבי שרשרת.

 

טעינה מהרשת (download) של קובץ או תוכן אחר שפורסם בידי

משתמש אחר בפורום, אשר ידוע לך, או מן הדין סביר שיהיה ידוע לך,

כי אסור להפיצם בדרך זאת.

 

זיוף או מחיקה של אזכור פרטי מחבר, הודעות משפטיות או אחרות,

או כל ציון בלעדיות או סימון המעיד על מקורם של תכנים ו/או כתבות

ו/או תוכנות ו/או כל חומר אחר הכלול בקובץ ו/או טקסט ו/או תמונה

שנטענו ו/או הועלו באופן אחר אל הרשת.

 

הגבלה או מניעת השימוש וההנאה של משתמש אחר מהקהילות.

למרות זכותה של Wplay  לפקח ו/או לבדוק ו/או לאשר ו/או להוריד ו/או

למחוק תכנים, הודעות או מידע המופיעים באתר ובכלל זאת כל תוכן פוגע

ו/או מפר תנאי שימוש אלה, Wplay אינה מתחייבת לבדוק ו/או לבקר ו/או

לפקח על התכנים המשולבים בערוץ וגם אם תערוך בדיקות בתכנים כנ"ל,

היא אינה מתחייבת כי תזהה תוכן כאמור ו/או כי תספיק להוריד אותו מהערוץ

לפני שייחשף בפני משתמשי האתר ו/או בכלל

.

Wplay אינה אחראית בגין פרסום תכנים כאמור ו/או בקשר עם נזקים שייגרמו

כתוצאה מפרסום התכנים כאמור, לרבות אך לא רק, פגיעה ברגשות הגולשים

ו/או פרסום תכנים הנראים לגולש מקוממים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים,

בלתי מוסריים או מנוגדים לתקנת הציבור.

 

אין ל-Wplay כאמור כל אחריות על תוכנם של תכנים אלו.

 

על אף האמור, Wplay שומרת על זכותה להפסיק בכל עת

ומכל סיבה שהיא את גישתך אל האתר, מקצתו או כולו, ללא הודעה מוקדמת

 

ועל זכותה לגלות בכל עת מידע כפי שיידרש על מנת לקיים את הדרישות החלות

במסגרת החוק, התקנות, הליכים משפטיים, או בהתאם לדרישת רשות מוסמכת,

וכן לערוך, לסרב לפרסם או לסלק כל מידע או חומר, מקצתו או כולו, הכל על פי

שיקול דעתה הבלעדי של Wplay.

 

הנך מאשר כי ידוע לך שכל הקהילות הן בגדר תקשורת ציבורית ולא פרטית, לכן

אפשר שהודעותיך תיקראנה על-ידי אחרים ללא ידיעתך.

 

בכל קהילה עליך לנקוט תמיד זהירות בפרסום

נתונים אישיים מזהים על עצמך או על ילדיך.

מבלי לגרוע מכלליות כל האמור לעיל, בעצם הפעולה של פרסום הודעות,

העלאת קבצים אל הרשת (upload), הזנת נתונים או עיסוק בתקשורת

מכל סוג אחר באמצעות אתר אינטרנט זה,

 

הנך מתיר ל Wplay את הדברים הבאים:

שימוש, הכנסת שינויים, העתקה, הפצה, שידור, הצגה בפומבי,

ביצוע בפומבי, שכפול, פרסום, הנפקת רישיונות משניים, יצירת עבודות נגזרות,

העברה או מכירה של כל תקשורת כאמור.

 

הענקת רישיון משני לגורמים אחרים שיכלול את הזכות לממש, ללא הגבלה,

את הזכויות הנזכרות לעיל בהקשר עם התקשורת האמורה.

האמור לעיל כולל את הזכות לנצל כל זכות בלעדית בתקשורת האמורה,

לרבות אך ללא הגבלה, זכויות לפי חוקי זכויות יוצרים, סמלים מסחריים,

סימני שירות או חוקי פטנטים, בכל תחום שיפוט רלוונטי.

 

פריטי התוכנה המופיעים באתר זה

פריטי תוכנה (אם ישנם) הזמינים להורדה מאתר אינטרנט זה (להלן, "תוכנה")

הנם פרי עבודתם של Wplay .

 

השימוש בתוכנה מוסדר לפי תנאי הסכם הרישיון הזה.

נאסר עליך להתקין או לעשות שימוש בתוכנה המלווה,

אלא אם כן הסכמת תחילה לתנאי הסכם הרישיון הזה.

 

לתשומת לבך, כל התוכנה, לרבות אך ללא הגבלה,

כל הקוד ב-HTML וכל פקדי ה- ActiveX הכלולים באתר

זה הנם בבעלות Wplay, ומוגנים מכוח חוקים בנוגע לקניין

רוחני וזכויות יוצרים וסעיפים שונים באמנות בינלאומיות.

 

כל שכפול או הפצה חוזרת של התוכנה אסורים בהחלט,

ועלולים לגרור עונשים חמורים על פי הדין האזרחי והפלילי כאחד.

 

המפרים צפויים לעונשים המרביים המותרים בחוק. מבלי להגביל את

האמור לעיל, נאסר בזאת במפורש להעתיק או לשכפל את התוכנה לכל שרת

או מיקום אחר לצורך המשך השכפול או ההפצה.

 

האחריות על התוכנה, אם ישנה, היא בהתאם לתנאי הסכם הרישיון בלבד.

הנך מאשר כי התוכנה וכל התיעוד ו/או המידע הטכני הנלווים אליה כפופים

לחוקי מדינת ישראל ולכל דין רלוונטי אחר.

 

הנך מתחייב שלא לייצא או לבצע יצוא חוזר של התוכנה,

בין במישרין ובין בעקיפין, לשום מדינה שחלות עליה הגבלות יצוא לפי חוקי ישראל.

 

זכויות יוצרים על מידע

ידוע לך כי תוכן, לרבות טקסט, תוכנה, מוסיקה, קול, תמונות,

וידאו, גרפיקה וכל חומר אחר המוכל בפרסומות או בדואר אלקטרוני משוגר,

או במידע מסחרי שהוצע לך ע"י האתר, מוגן ע"י זכויות יוצרים, סימני מסחר,

פטנטים או זכויות יוצרים וקניין רוחני אחרות, וחוקים; אשר על כן , תהא רשאי

להשתמש במידע אך ורק עפ"י הרשאה מפורשת של מציע השירות או המפרסם.

 

אתה מתחייב שלא להעתיק, לשכפל, להפיץ, או ליצור מוצר כלשהו תוך שימוש

במידע אלא באישור מפורש של מציע השירות או המפרסם, פרט לשימוש המותר

עפ"י החוק.

 

אתה מסכים שלא להעתיק או לשכפל בצורה אחרת כל תוכנה של השירות מכל סיבה

שהיא, ולא להרשות לצד שלישי שימוש כאמור.

 

מיאון אחריות

המידע, התוכנה, המוצרים והשירותים הכלולים באתר אינטרנט זה עשויים

להכיל אי-דיוקים או שגיאות דפוס.

 

כמו כן נערכים לפרקים שינויים במידע שבאתר.

Wplay רשאים בכל עת להכניס שיפורים ו/או שינויים באתר אינטרנט זה.

 

אין להסתמך על ייעוץ שהתקבל באמצעות אתר אינטרנט זה לצורך קבלת החלטות

בנושאים אישיים, רפואיים, משפטיים או כספיים; לשם כך עליך להתייעץ

עם בעל מקצוע מתאים על מנת לקבל ייעוץ מותאם לנסיבות המיוחדות שלך.

 

אין באמור במסמך זה משום מצג מצד האתר בדבר ההתאמה, האמינות, העיתוי

המתאים ומידת הדיוק של המידע, התוכנה, המוצרים, השירותים והגרפיקה

הנלווית הכלולים באתר אינטרנט זה למטרה כלשהי.

 

כל המידע, התוכנה, המוצרים, השירותים והגרפיקה הנלווית מוצעים

למשתמש "כמות שהם" (As is), בלא כל התחייבות.

 

Wplay מתנערים בזה מכל אחריות והתניה לגבי המידע, התוכנה,

המוצרים השירותים והגרפיקה הנלווית, לרבות כל אחריות או

התניה משתמעת בדבר סחירות, התאמה למטרה מסוימת, קניין ואי-הפרה.

 

בשום מקרה לא תחול על Wplay אחריות בגין נזק ישיר, עקיף,

דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, או כל נזק אחר מכל סוג ומין,

לרבות אך ללא הגבלה, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן

רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי אתר אינטרנט זה,

בעיכוב בשימוש או באי-יכולת להשתמש באתר, באספקה או באי-אספקה של שירותים,

או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות אתר אינטרנט זה,

או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר אינטרנט זה, בין שהדבר מבוסס על חוזה,

ובין על דיני נזיקין, אחריות מוחלטת או כל דבר אחר, אפילו אם נודע ל Wplay

על האפשרות של דמי נזיקין כאמור. אם אינך שבע-רצון מחלק כלשהו של אתר זה,

או מאחד מתנאי השימוש,

הסעד היחיד והבלעדי העומד לרשותך הוא הפסקת השימוש באתר.

 

קשר לצורך קבלת שירות

בשאלות או בבעיות הקשורות באתר אינטרנט זה,

פנה לכתובת moshezino@gmail.com

 

הגבלת הגישה

Wplay שומרת על זכותה לסרב להעניק גישה לאתר אינטרנט זה

או לחלקים ממנו לכל משתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי

וללא כל התראה מוקדמת.

 

שינוי בתנאים ובהתניות

Wplay שומרת על זכותה להכניס שינויים בתנאים, בהתניות ובהודעות

החלים על השימוש באתר אינטרנט זה בכל עת.

 

זכויות יוצרים וסמלים מסחריים:

כל התכנים המופיעים באתר אינטרנט זה

כפופים לזכויות יוצרים של Wplay,

כל הזכויות שמורות.

  

שינויים באתר

Wplay רשאית לסגור את האתר ולשנות, מעת לעת, את מבנהו, מראהו

וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו,

וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. על כן, לא תהא לך כל טענה,

תביעה או דרישה כלפי Wplay בקשר לכך.

 

שיפוי
אתה תשפה את Wplay, עובדיה, מנהליה או מי מטעמם בגין כל נזק,
הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם –

ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט

עקב הפרת הוראה מהוראות תקנון שימוש זה או כל זכות צד ג'.

 

זמינות השירות
Wplay
אינה מתחייבת שהשירותים לא יופרעו ו/או יינתנו כסדרם

ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיו חסינים מפני גישה לא חוקית למחשבי Wplay,

נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל האתר

או מי מספקיה או ייפגעו מכל סיבה אחרת, ו-Wplay לא תהא אחראית לכל נזק,

ישיר או עקיף ו/או הפסד ו/או הוצאה לרבות עגמת נפש שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.

 

תקפות הוראות תקנון זה

והיה אם ייקבע שחלק כלשהו מהסכם זה אינו תקף או שאינו ניתן לאכיפה

מכוח הוראות החוקים הרלוונטיים, לרבות אך ללא הגבלה, סעיפי ההתנערות

מאחריות והגבלת האחריות הנזכרים לעיל, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שאינם

ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בסעיפים תקפים וניתנים לאכיפה שתוכנם

תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים,

ואילו יתר סעיפי ההסכם יישארו בתוקפם. ויתר צד אחד, מפורשות

או מכללא, על זכות הניתנת לו עפ"י מסמך זה במקרה מסוים לא ילמדו

ממנו גזירה שווה לכל מקרה אחר ולא יראו בכך ויתור על זכויות אותו

צד עפ"י מסמך זה.  

 

תחולת דיני ישראל ומקום שיפוט

הנך מסכים בזה כי בכל מחלוקת הנובעת מהשימוש באתר אינטרנט זה

או הקשורה בו תחול סמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט במחוז ירושלים,

ושם יהיה מקום השיפוט הייחודי.

 

השימוש באתר אינטרנט זה אסור באזורי שיפוט שאינם מקנים תוקף

לכל האמור בתנאים ובהתניות הכלולים במסמך זה, לרבות אך ללא הגבלה,

האמור בפסקה זאת.

 

כללי

הנך מאשר בזה כי לא מתקיימים כתוצאה מהסכם זה או כתוצאה

מהשימוש באתר האינטרנט האמור קשרי יזמות משותפת, שותפות,

העסקה או סוכנות בינך לבין Wplay.

 

מבלי לפגוע באמור לעיל, רשאית Wplay להסב חוזה זה,

ואת כל הזכויות והחובות הנובעות ממנו, למועבר של כל או רוב נכסיה,

אם באמצעות מכירה, מיזוג, ו/או בכל דרך אחרת.

חוזה זה יהא מחייב ויפעל לטובת הצדדים, נציגיהם,

יורשיהם וכל נציג מורשה אחר שלהם פרט לאמור לעיל.

 

קיום הסכם זה מצד Wplay כפוף לחוקים ולהליכים המשפטיים הקיימים,

ואין האמור בהסכם זה עשוי לפגוע בזכותה של Wplay לקיים דרישות או

בקשות מצד גורמים מוסמכים כדין בכל הנוגע לשימוש באתר אינטרנט זה

או למידע שמועבר ל- Wplay או נאסף על ידי Wplay בהקשר לשימוש באתר.

 

הסכם זה מייצג את ההסכם השלם והמלא בין המשתמש ו-Wplay

בהקשר עם אתר אינטרנט זה, ומחליף כל תקשורת או הצעה קודמת

או עכשווית, בין במתכונת אלקטרונית, ובין בעל-פה או בכתב, שעברו

בין המשתמש ו Wplay בהקשר לאתר אינטרנט זה.

 

גרסה מודפסת של הסכם זה ושל כל הודעה שהועברה

במתכונת אלקטרונית יהוו ראיה קבילה בהליכים משפטיים או מנהליים

המבוססים או הקשורים בהסכם זה במידה שווה ובאותם תנאים החלים

על שאר הרשומות והמסמכים העסקיים שהופקו ונשמרו במקור במתכונת

מודפסת. שמות פיקטיביים של חברות, מוצרים, בני אדם, דמויות ו/או נתונים

הנזכרים במסמך זה, אין מטרתם לייצג בני אדם, חברות, מוצרים או אירועים

אמיתיים. כל זכות שאינה ניתנת במסמך זה במפורש, דינה כזכות שמורה.